هیأت مدیره

رئیس هیأت مدیره: علیرضا رشید


نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل: خانم عصمت خطایی


♦ کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با دو امضای مدیرعامل و رئیس مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
بستن
بستن